VĂN BẢN PHÁP LUẬT

STT Tên văn vản Tóm tắt nội dung Tải về
1 Luật xây dựng số 16/2003/QH11 Hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ. Tải về
2 Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 Hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu. Tải về
3 Luật đất đai số 13/2003/QH11 Chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Tải về
4 Luật nhà ở số 56/2005/QH11 Quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý Tải về
5 Luật kinh doanh BĐS số 63/2006/QH11 Quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ Tải về
6 Luật số 38/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Tải về
7 Nghị định số 49/2008/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP Tải về
8 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
9 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong họat động xây dựng. Tải về
10 Thông tư số : 24 /2009/TT-BXD Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP Tải về
11 Thông tư số: 12 /2005/TT-BXD Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng Tải về
12 Nghị định số : 153/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản Tải về
facebook