Góc tư vấn

STT Tên văn vản Tóm tắt nội dung Tải về
1 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về việc cấp giấy phép xây dựng Quy định chính phủ về cấp phép xây dựng. Tải về
2 UBND TP.HCM Quyết định số : 19/2009/QĐ-UBND Quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa. Tải về
3 UBND TP.HCM quyết định số: 68/2010/QĐ-UBND Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn TP.HCM Tải về
4 Thông tư số: 13 /2008/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản Tải về
5 Nghị định số : 153/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản Tải về
6 Thông tư số: 12 /2005/TT-BXD Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng Tải về
7 Thông tư số : 24 /2009/TT-BXD Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP Tải về
8 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong họat động xây dựng. Tải về
9 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
facebook